malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

naše stavby jsou pevnější než hráz socializmu

Vážení návštěvníci,
vítejte na našich webových stránkách. Naše firma nabízí jednotlivým subjektům,
jak obcím tak i soukromým žadatelům, především zpracování projektové dokumentace malých vodních
nádrží, rybníků, mokřadů a tůní, úprav a revitalizací toků a údolnicových niv, protipovodňových
opatřeních typu suché či polosuché poldry, ochranné hráze a valy. Taktéž i pro řadu daších staveb
krajinného inženýrství, jako jsou například lesní a polní cesty, cyklostezky, vzdělávací a naučné stezky
nebo projekty protierozních opatření, návrhy travních zasakovacích pásů, remízků a větrolamů.
Součástí služeb je i nabídka kompeltní předprojektové přípravy, včetně zajištění geodetického zaměření,
provedení stavebně-geologického průzkumu lokality, hydrologického a biologického průzkumu.

Hlavním mottem je obnova přirozeného rázu krajiny a náprava škod způsobených kolektivizační politikou
let minulých, kdy zásah do krajiny byl slepě veden pouze hospodářskými zájmy.
Mnoho vodohospodářských opatření bylo zbudováno pod tíhou ekonomických nároků na krajinu a to
bez ohledu na zvyšující se riziko eroze, záplav a povodní.
Projekční činností se zabýváme od roku 2006 a v záložce projekty si můžete
prohlédnout praktické uplatnění našich získaných znalostí z oboru projektování vodohopodářských staveb
a staveb krajinného inženýrství,s důrazem na ekologii a environmentální přístup k dané problematice.
Nebráníme se ovšem novým technologiím a záleží pouze na finanční náročnosti, ale dnes je
možné, za použití jak tradičních tak i moderních materiálů, prakticky vše a fantazii meze neklademe.
Najdete zde díla realizovaná, čekající na realizaci, po schvalovacím řízení i projekty v přípravné fázi.