malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

Naše stavby jsou pevnější než hráz socializmu

Vážení návštěvníci,

vítejte na našich webových stránkách.

Naše firma nabízí jednotlivým subjektům, jak obcím tak i soukromým žadatelům, především zpracování
projektové dokumentace: malých vodních nádrží, rybníků, mokřadů a tůní, úprav a revitalizací toků a
údolnicových niv, protipovodňových opatřeních typu suché či polosuché poldry, ochranné hráze a valy.
Taktéž i projekty pro řadu daších staveb krajinného inženýrství, jako jsou například lesní a polní cesty,
cyklostezky, vzdělávací a naučné stezky nebo projekty protierozních opatření, návrhy travních zasakovacích 
pásů, remízků a větrolamů.  
Součástí služeb je i nabídka kompletní předprojektové přípravy, včetně zajištění: geodetického zaměření,
stavebně-geologického průzkumu lokality, hydrologického, pedologického a biologického průzkumu.

Hlavním mottem je obnova přirozeného rázu krajiny a náprava škod způsobených kolektivizační politikou
let minulých, kdy zásah do krajiny byl slepě veden pouze hospodářskými zájmy.  Mnoho vodohospodářských
opatření bylo zbudováno pod tíhou ekonomických nároků na krajinu a to bez ohledu na zvyšující se riziko
eroze, záplav, povodní či naopak sucha.

Projekční činností se zabýváme od roku 2006 a v záložce projekty si můžete prohlédnout praktické uplatnění
našich získaných znalostí z oboru projektování vodohopodářských staveb a staveb krajinného inženýrství,
s důrazem na ekologii a environmentální přístup k dané problematice.
Najdete zde díla realizovaná, čekající na realizaci, po schvalovacím řízení i projekty v přípravné fázi.