malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

stavby krajinného inženýrství

   Stavby pro úpravu a zpřístupnění krajiny, zejména stavby polních a lesních cest (účelových komunikací, zpevněné či nezpevněné) a s nimi související stavby trubních propustků, zemědělských sjezdů, mostků, objektů hrazení toků (přehrážky, stupně...), stavby určené k plnění funkcí lesa, stavby lesnických hydromeliorací.