malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

revitalizace toků

   Cílem revitalizačních opatření je obnova přirozných krajinných struktur, členitosti vodního prostředí a schopnosti zadržovat vodu. Základní revitalizační úlohou ve volné krajině je vytvoření koryta, jehož trasa je zvlněna, korto je členitější, má zpravidla menší kapacitu a je méně zahloubené. Dno a břehy tvoří zemina a pomístně kamenivo, podélný sklon je menší a je rozčleněn na střídající se pasáže menšího a většího sklonu. Ve volné krajině nebráníme rozlivu povodňových průtoků.

    Z hlediska protipovodňové ochrany je přínosná revitalizace drobného toku v úseku nad územím, které má být chráněno (nad zastavěným územím obce). Zdrsněním a změlčením koryta dochází k zpomalení proudění, rozlivu vody do nivy, čímž dochází ke krátkodobé retenci vody  a zpomalení postupu povodňové vlny.
V zastavěných územích tvoříme naopak koryta větší kapacity, aby povodňový průtok převedla bez vybřežování a zaplavování okolních pozemků a nemovitostí.