malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

Poradenství a servis

      Pro zajištění kvalitní přípravy projektové dokumentace stavby, dle platných českých a evropských zákonů a norem, je potřebné, mít zajištěné některé vstupní podklady.

      Jedná se zejména o:
geodetické zaměření lokality (výškopiské a polohopisné zaměření)
základní hydrologické charakteristiky (údaje o m-denních a N-letých průtocích)
hydrogeologický a stavebně-geologický průzkum lokality
biologický průzkum lokality (zoologický a botanický průzkum)
pedologický průzkum lokality ( k záboru půdy ze zemědělského půdního fondu)
rozbor sedimentů (při projektu odbahění rybníku)
zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu
umožnění prozkoumání lokality zástupci Národního Památkového Ústavu.

       Veškeré výše zmíněné podklady jsme schopni zajistit pomocí dodavatelských firem, základní hydrologické charakteristiky je nutné objednat u Českého hydrometeorologického úřadu. Kontakty na spolupracující dodvatelské firmy a instituce naleznete v adresáři.

        Dále je nutné mít zajištěné stanovisko správce vodního toku a povodí, v rámci jehož povodí se stavba nachází. Jedná se zejména o správy jednotlivých povodí (Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., Povodí Ohře, s.p., Povodí Moravy, s.p., Povodí Odry, s.p.), dále Lesy ČR, s.p. a  v městských sídlech to mohou být přímo městské úřady.