malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

malé vodní nádrže

   Malé vodní nádrže jsou nádrže se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky:
a) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil. m3
b) největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m

Z hlediska funkčního rozdělujeme malé vodní nádrže na:

zásobní nádrže (vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické...)
nádrže upravující vlastnosti vody (chladicí, předehřívací, usazovací, dočišťovací...)
hospodářské nádrže (protipožární, pro chov drůbeže, napájecí...)
asanační nádrže (záchytné, vyhnívací, rekultivační, laguny...)
krajinotvorné nádrže (hydromeliorační, okrasné, návesní rybníčky...)
retenční nádrže (poldry, protierozní, dešťové, vsakovací...)
rybochovné nádrže (výtěrové, plůdkové, výtažníky, sádky...)
speciální účelové nádrže (přečerpávací, závlahové vodojemy, recirkulační...)
rekreační nádrže (přírodní koupaliště, pro vodní sporty...)
nádrže na ochranu bioty (na ochranu flory, na ochranu fauny)

    Malé vodní nádrže plní řadu značně odlišných funkcí, které vyžadují i speciální objekty navrhované individuálně podle místních podmínek a požadavků.